Partners

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is een samenwerkingsverband tussen Dēmos vzw, Welzijnsschakels vzw, het Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw en de Federatie Centra Basiseducatie vzw. Het Fonds Vrijetijdsparticipatie werkt met middelen van de Vlaamse overheid om de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te stimuleren. We stellen graag de verschillende partners even aan je voor:

Demos vzw

Démos is als kenniscentrum actief in het Vlaams Participatiedecreet. Zij zetten in op het vernieuwen en verdiepen van de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Hiervoor vertrekken ze telkens van de leefwereldperspectieven van kansengroepen en een streven naar een meer open, inclusieve en democratische samenleving.

Ga naar de website van Demos.

 

SAM vzw

SAM ondersteunt, inspireert en daagt uit.
SAMen maken we werk van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Ga naar de website van SAM

 

Netwerk tegen armoede

 

Mensen die in armoede leven, hebben zich in Vlaanderen verzameld in verenigingen. In het Netwerk tegen armoede werken deze "verenigingen waar armen het woord nemen” samen met het uiteindelijke doel om armoede en sociale uitsluiting volledig op te heffen. Verenigingen die een actieve cultuurwerking hebben ontmoeten elkaar in de werkgroep cultuur.

Ga naar de website van het Netwerk tegen Armoede.  

 

Welzijnsschakels vzw

 

Welzijnsschakels vzw gaat met lokale vrijwilligersgroepen de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting. Ontmoeting met mensen in armoede, ondersteuning van gezinnen, beleidsbeïnvloeding vanuit hun ervaringskennis en stimuleren van vrijetijdsparticipatie vormen de pijlers van onze werking. 

Ga naar de website van Welzijnsschakels.

 

Federatie Centra voor Basiseducatie vzw

Federatie Centra voor Basiseducatie staat in voor de belangenbehartiging van de centra basiseducatie. Dit betekent in de eerste plaats alles wat te maken heeft met het kader waarbinnen de centra moeten werken: zoals decreet, erkenning, subsidies, opdrachten van de overheid,... Daarnaast verzorgt de Federatie de beleidsbeïnvloeding door aanwezigheid in daartoe bestemde organen, door lobbywerk en rechtstreeks contact met bevoegde overheden.

Ga naar de website van Basiseducatie. 

Home Over het Fonds Partners